Gratis levering al vanaf 4 maskersAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied en aanbieder
§ 2 Recht van teruggave
§ 3 Contractsluiting
§ 4 Hoeveelheden
§ 5 Leverings-/verzendkosten
§ 6 Prijzen en betalingswijzen
§ 7 Eigendomsvoorbehoud
§ 8 Beperking van de aansprakelijkheid
§ 9 Gegevensbescherming & bescherming van schuldeisers
§ 10 Wettelijke terugkeerinstructie
§ 11 Garantie
§ 12 Auteursrecht
§ 13 Slotbepalingen

§ 1 Toepassingsgebied en aanbieder

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van particulieren via de online shop van Design & Development GmbH Textile Consult, 85737 Ismaning, Duitsland (hierna "Everbasics" genoemd).

E-mail: support@everbasics.de

§ 2 Recht op teruggave

U kunt alle artikelen die u in de online shop heeft gekocht binnen 14 dagen gratis en zonder opgaaf van redenen retourneren. Let ook op het retourbeleid in paragraaf 10.

Houd er rekening mee dat de geleverde goederen in dit geval alleen mogen worden gebruikt voor het testen - zoals gebruikelijk is in een winkel voor het passen - en moeten worden geretourneerd met het originele etiket. Indien de goederen door verder gebruik zijn verslechterd, behouden wij ons het recht voor om een vergoeding voor het waardeverlies te eisen.

§ 3 Contractsluiting

a.) De presentatie van goederen in de online shop is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan u om goederen in de online shop te bestellen.

b.) Door het versturen van de bestelling doet u een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.

c.) De aanvaarding van het aanbod geschiedt door levering van de goederen. De automatisch gegenereerde orderbevestigingsmail vormt nog geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een document dat de bestelling door ons is ontvangen.

d.) Het staat Everbasics vrij om online bestellingen niet te accepteren. Deze beslissing is geheel naar eigen goeddunken van Everbasics. Indien Everbasics een online bestelling niet uitvoert, zal Everbasics de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

§ 4 Hoeveelheden

Everbasics verkoopt zijn goederen uitsluitend aan eindgebruikers en alleen in de in de handel gebruikelijke hoeveelheden.

§ 5 Leverings-/verzendkosten

a.) De leveringskosten in standaard verzending binnen Duitsland 2,95 €, naar de rest van de EU 3,95 € per pakket.

b.) De levertijd binnen Duitsland is twee tot vier werkdagen vanaf de datum van bestelling.

c.) We bezorgen meestal via DHL of Deutsche Post.

§ 6 Prijzen en betalingswijzen

De bij de bestelling vermelde prijzen zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk geldende omzetbelasting.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Everbasics tot volledige, definitieve en onherroepelijke betaling.

§ 8 Beperking van de aansprakelijkheid

In geval van licht nalatige plichtsverzuim is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de voorzienbare, contracttypische, directe gemiddelde schade naar gelang van het soort goederen. Dit geldt ook voor licht nalatige plichtsverzuim door de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers van de verkoper.

§ 9 Gegevensbescherming & bescherming van schuldeisers

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse wet op de telemedia (TMG).

De voor de zakelijke transactie benodigde gegevens worden opgeslagen en indien nodig doorgegeven aan de bij ons aangesloten bedrijven of onze servicepartners die voor ons optreden als orderverwerkers in de zin van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Uiteraard worden alle persoonlijke gegevens over het algemeen als strikt vertrouwelijk behandeld en worden uw belangen die het waard zijn om beschermd te worden, strikt genomen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Verdere voorschriften zijn opgenomen in onze verklaring inzake gegevensbescherming, die via deze link toegankelijk is.

§ 10 Wettelijke terugkeerinstructie

a.) Recht van teruggave
U kunt de ontvangen goederen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen terugsturen door de goederen terug te sturen. De termijn begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm (bijv. als brief, fax, e-mail), maar niet voor ontvangst van de goederen door de ontvanger (bij terugkerende leveringen van soortgelijke goederen, niet voor ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voor het nakomen van onze informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 in samenhang met § 1 lid 1 en 2 EGBGB en onze verplichtingen volgens § 312e lid 1 zin 1 BGB in samenhang met artikel 246 § 3 EGBGB. Alleen in het geval van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden (bijv. volumineuze goederen) kunt u de retourzending ook aangeven door de retourzending in tekstvorm aan te vragen. Om de deadline te halen is het voldoende om de goederen of het verzoek tot teruggave op tijd te versturen. In ieder geval is de teruggave voor onze rekening en risico.

De retourzending moet worden gemaakt aan:

Lumundi Versand GmbH
Safersox/Everbasics
Dieselstr. 12
48683 Ahaus
Duitsland

b.) Gevolgen van de teruggave
 In geval van een effectieve teruggave moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en eventuele voordelen (bijv. gebruiksvoordelen) worden opgegeven. In geval van verslechtering van de goederen kan een vergoeding voor het waardeverlies worden geëist. Dit geldt niet als de verslechtering van de goederen uitsluitend te wijten is aan hun controle - zoals dat voor u in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Bovendien kunt u de verplichting tot het betalen van een vergoeding voor een verslechtering als gevolg van het beoogde gebruik van de goederen vermijden door de goederen niet te gebruiken alsof ze uw eigendom zijn en door zich te onthouden van alles wat de waarde ervan zou kunnen verminderen. Verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. Voor u begint de periode met de verzending van de goederen of het verzoek om de goederen terug te nemen, voor ons met het ontvangstbewijs.

Einde van de retouropdracht

c.) Uitzonderingen
 Het recht van teruggave geldt niet voor goederen die volgens individuele klantenspecificaties zijn vervaardigd of die duidelijk op de persoonlijke behoeften zijn afgestemd. Onze wettelijke aansprakelijkheid wegens kwaliteitsgebreken blijft onaangetast.

§ 11 Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

§ 12 Auteursrecht

De website is eigendom van Design & Development GmbH Textile Consult, Ismaning en wordt door hen beheerd.

§ 13 Slotbepalingen

a.) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In plaats van de ondoeltreffende bepaling zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing.

b.) Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing. Ten aanzien van de consument is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover zij geen beperking inhoudt van dwingende wettelijke bepalingen van de staat waar de consument zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.


Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods

x

Dutch
NL